Project Werkbegeleiding

Projectomschrijving

Het anders organiseren van stageplaatsen en werkplekbegeleiding is nodig om meer studenten en zij-instromers in te laten stromen. Er worden verschillende pilots gedaan bij zorgorganisaties in samenwerking met onderwijsinstellingen. Deze pilots hebben o.a. betrekking op de inzet van leercoaches, het verbeteren van de facilitering en kwaliteit van werkbegeleiding en leercultuur. Hierbij is het onderliggende doel het vergroten van het aantal stageplekken, het verbeteren van de kwaliteit (en hiermee verkleinen van de uitstroom van stagiaires) en verhoging van het leerrendement door een betere aansluiting tussen het onderwijs en de leerwerkplek. Er wordt een 0-meting gedaan op het aantal stage- en leerwerkplekken en werkplekbegeleiders, om ook te monitoren of de experimenten bijdragen aan groei van aantal stageplaatsen en minder uitval van studenten.

Samenwerkende organisaties
Coloriet, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Woonzorg Flevoland, Omega Groep, Flevoziekenhuis, ROC Flevoland, ROC Friese Poort en Flever
Gemeente
Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk
Naam contactpersoon
Ilse Weijer
i.weijer@flever.nl
06-40252003
Organisatie contactpersoon
Flever

Actielijn project: Instroom

HCA-doelstelling(en):

  • 1.4

    Opleiden en beschikbaar stellen van 200 leerwerkplekbegeleiders om jongeren en zijinstromers een goede start op de werkplek te laten maken.

  • 2.3

    Behouden van 100 uitstromers per jaar, door aantrekkelijke loopbaanpaden te bieden en in te zetten op leven lang ontwikkelen.

Voortgang project:
  • In ontwikkeling
  • Lopend
  • Afgerond