Regionale personeelsplanning

Trends en ontwikkelingen op arbeidsmarkt zorg en welzijn

Een omvangrijk programma met een veelheid aan betrokken partners en concrete doelstellingen die behaald moeten worden, vraagt om regelmatige reflectie en een goede monitoring. Alle thema’s en activiteiten binnen de HCA ZWF komen samen in de Regionale Strategische Personeelsplanning (RSPP), die de projecten beschouwt in samenhang met elkaar en met de doelstellingen en visie die ten grondslag liggen aan de HCA ZWF.

Wat is onze opgave?

Onze ambitie is

In 2025 is het arbeids­markt­tekort gelijk gebleven.

 • Hierbij is actie geboden op drie fronten: instroom, behoud en anders organiseren.

Opgave

Om aan de zorgvraag te voldoen hebben we 10.000 extra medewerkers nodig in 2031.

Doelstellingen

Ontwikkeling 2021/2022


Instroom

 • 10% meer zij-instromers per jaar, startend met 1.000 in 2021 tot 1.400 per jaar in 2024
  Ruim 7% groei naar 1.040 zij-instromers in 2021.
 • Jaarlijks 4.200 jongeren enthousiasmeren voor een opleiding in de zorg
  4.290 starters met een opleiding in de zorg.
 • 200 leerwerkplekbegeleiders opleiden en beschikbaar stellen
  In 2022 zijn er geen subsidies verstrekt vanuit SectorplanPlus voor het opleiden of trainen van praktijkbegeleiders in Flevoland. Het is de vraag of deze data volledig zijn. Zorgorganisaties herkennen zich niet in dit beeld. We weten niet of er wel leerwerkplekbegeleiders zijn opgeleid zonder deze subsidie.
 • 200 leerwerkplekken extra aanbieden
  Het tekort aan stageplekken in Flevoland is in 2021 afgenomen van 66 in september 2021 tot 25 in september 2022. Over leerwerkplekken is op dit moment nog geen informatie beschikbaar.
 • Twee experimenteertuinen anders omgaan met het functiegebouw opzetten om de vraag naar verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4 te verkleinen.
  De vraag naar zowel verzorgenden als verpleegkundigen is ongeveer gelijk gebleven. De spanningsindicator voor verpleegkundigen is wel sterk toegenomen. We zien dat zorgorganisaties de afgelopen jaren ‘helpende plus’ hebben opgeleid, intern of samen met onderwijsinstellingen. Daarbij is het vaak nog een zoektocht hoe de ‘helpende plus’ optimaal kan worden ingezet, ook in samenwerking met de verzorgende IG.

Behoud

 • 10% werknemers niveau 2 en 5% werknemers niveau 3 bijscholen.
  In 2022 zijn vanuit SectorplanPlus twee subisidies verstrekt voor het bijscholen van medewerkers in Flevoland. In het ene geval ging dat om bijscholing naar niveau 3 en in het andere geval om bijscholing naar niveau 4. Dit is nog geen fractie hetgeen we ons ten doel hebben gesteld. Het is nog zeer de vraag of deze data volledig zijn. Zorgorganisaties herkennen zich niet in dit beeld. Daarnaast hebben we geen zicht op bijscholingstrajecten die niet zijn gesubsidieerd vanuit SectorplanPlus.
 • Jaarlijks 50 stagiaires en instromers extra behouden.
  De uitstroom in 2021 is iets lager dan vantevoren verwacht: 3.340 (feitelijk) ten opzichte van 3.400 (verwacht). Er lijkt weinig sprake van extra behoud, al weten we niet hoe de uitstroom zich had ontwikkeld zonder inzet vanuit d
 • Jaarlijks 100 werknemers behouden door aantrekkelijke loopbaanpaden te bieden.
  Met name ‘salaris en arbeidsvoorwaarden’ en ‘loopbaanmogelijkheden’ zijn het afgelopen jaar meer als vertrekreden genoemd. Vertrekredenen die samenhangen met leiderschap, vitaliteit en werkplezier worden minstens even vaak genoemd t.o.v. de jaren voorafgaand aan de ondertekening van de HCA ZWF.
 • Jaarlijks 150 werknemers behouden door te investeren in leiderschap, vitaliteit en werkplezier.
  Het aantal organisaties dat deelneemt aan het uitstroomonderzoek is nog onvoldoende om onderscheid te maken voor stagiaires en instromers. Ondanks afspraken in de HCA ZWF hebben nog niet alle organisaties zich het afgelopen jaar aangemeld. In totaal doen nu negen organisaties mee in Flevoland.

Anders organiseren

 • Twee experimenten om deeltijdfactor te verhogen.
  De deeltijdfactor in de sector is het afgelopen jaar gelijkgebleven. Het ‘Potentieel Pakken’ is gestart bij Triade Vitree. In het projectoverzicht gaan we hier op in.
 • Twee experimenteertuinen of lerende netwerken anders organiseren en verhogen arbeidsproductiviteit opzetten.
  Project academische verpleeg(t)huiszorg loopt bij Zorggroep Almere en Woonzorg Flevoland en wordt gemonitord. Het afgelopen jaar hebben we de beoogde werking van de patiëntpaden bij Het Vlie in kaart gebracht. Wanneer dit het komend jaar naar de uitvoerende fase gaat, gaan we dit monitoren.
 • Inzicht krijgen in en grip krijgen op systeemveranderingen gericht op thema’s als preventie en het effect hiervan op de arbeidsmarkt.
  We gaan starten met een scenariostudie ‘anders organiseren’.