Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland

Samen op weg naar een gezonde arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Binnen de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF) werken werkgevers in Zorg en Welzijn, onderwijsorganisaties, gemeenten, provincie Flevoland en UWV samen aan een toekomstbestendige sector Zorg en Welzijn.  Samen pakken we de arbeidsmarktuitdagingen aan en zorgen we voor dat zorg en ondersteuning toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedere inwoner van Flevoland. Dit gebeurt vanuit drie actielijnen: instroom, behoud en anders organiseren.

Om de doelen van de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland te halen, zijn er al diverse projecten gestart of in ontwikkeling. Hieronder een overzicht van de projecten. Met informatie over de projecten zoals doelen van het project, betrokken organisaties en status.

Heb je initiatieven, projecten of pilots die bijdragen aan voldoende en goed opgeleide mensen in de zorg in Flevoland. Of past jouw project of idee binnen een van de actielijnen? Deel dit met ons.

Deel je project of idee

Duurzame medische zorg

Project status: Lopend

Het herschikken van taken kan bijdragen aan duurzame zorg. Innovatief opleiden van GZ-psychologen en Specialisten Ouderengeneeskunde. Ontwerp en ontwikkelen van een regionale opleidingsstructuur om verschillende Specialisten Ouderengeneeskunde op te leiden […]

Flex-app

Project status: Lopend

Middels de Flex-app worden diensten ziek-piek-uniek opgevangen voor interne medewerkers. Vanaf maart 2022 wordt een tweede pilot voor extramurale diensten gestart in de eerste regio en de 2e regio is […]

Patiëntpaden (Gezondheidscentrum het Vlie)

Project status: Lopend

Ontwerpen, testen en invoeren van patiëntenpaden. Een patiëntpad bestaat uit alle stappen die de patiënt doorloopt in zijn/haar ziekteproces. De wensen van de patiënt over de behandeling en de behandellocatie […]

Gezond en vitaal Flevoland/ WEL Flevoland

Project status: Lopend

Uitwerken van een stimuleringsprogramma met als doel dat eind 2023 gezondheid en leefstijl in brede zin op de agenda staat in Flevoland. Afgelopen jaar is er breed netwerk ontwikkeld rond […]

Poolvorming regioverpleegkundige

Project status: Lopend

Met dit project willen we een pool van verpleegkundigen gericht op het behouden voor de regio en sector. Vanuit de Taskforce Zorgprofessional zijn extra middelen beschikbaar gericht om een gezamenlijk […]

Zittende medewerkers opleiden

Project status: Lopend

Samen monitoren: 1. Inventariseren hoeveel zittende medewerkers bij de deelnemende partners worden opgeschoold/ bijgeschoold 2. Hoeveel van hen blijven behouden voor de sector en ervaren meer werkgeluk Data inventarisatie is […]

Onderzoek Combibanen

Project status: Lopend

Onderzoek naar hoe zorgprofessionals met functieniveau 3, 4 en 6 denken over combinatiebanen. Er is een enquête afgenomen in 2020 onder 1.709 zorgprofessionals uit de regio bij Flevoziekenhuis en Coloriet. […]

Sterk in je Werk

Project status: Lopend

De zorg verandert en daarmee het werken in de zorg ook. Binnen het project Sterk in je werk is er de mogelijkheid om een gratis loopbaanimpuls te krijgen voor iedereen die de […]

Gezamenlijke strategie voor communicatie & oriëntatie

Project status: Lopend

Eenduidige communicatiestrategie die aansprekend is voor verschillende doelgroepen, werkgevers positioneert en aantrekkelijkheid van de regio zichtbaar maakt.    

Werkbegeleiding

Project status: Lopend

Er is een ontwikkelcoalitie werkbegeleiding gestart. Er is een concreet plan in ontwikkeling gericht op het vergroten van het aantal stageplaatsen en het vergroten van het aantal werkplekbegeleiders. Ons doel: […]

Samen opleiden zij-instromers

Project status: Lopend

Er is een expertgroep flexibel opleiden gestart om versnelde routes en passende functies te matchen voor zij-instromers. In september worden de opbrengsten gedeeld in alle netwerken. Het doel is om […]

Hybride leeromgevingen

Project status: Lopend

In dit project worden continue leeromgevingen gecreëerd waar zorgprofessionals, docenten, instructeurs en studenten van Team Zorg (verpleegkunde en maatschappelijke zorg) samenkomen om van en met elkaar te leren in hybride […]

Matchtafel

Project status: Lopend

De Matchtafel Zorg & Welzijn Flevoland is vanuit de deelnemende organisaties tot stand gekomen vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers […]

Vitaliteit en Gezondheid

Project status: Lopend

In de gehele branche, in onze regio en voor onze zorgorganisaties is verzuim van personeel een knelpunt. Hoog verzuim heeft effect op de niet verzuimende medewerkers. De werkdruk neemt toe […]

Voorschakeltraject zorg en welzijn

Project status: Lopend

Met de huidige tekorten binnen de arbeidsmarkt op met name personeel met een VIG-diploma heeft het schakelteam in samenwerking met diverse partijen (zie boven) een concreet traject ontwikkeld om de […]

Academische Verpleeg (t)huiszorg

Project status: Lopend

Ieder mens leeft graag een goed leven in eigen ogen. De afhankelijkheid van zorg -in dit geval chronische of langdurige zorg- kan dit goede leven behoorlijk in de weg zitten. […]

Poolvorming/flexwerk

Project status: In ontwikkeling

Voor de kwaliteit en de continuïteit van de zorg is een goede balans tussen vast en flexibel werken belangrijk. Steeds meer zorgverleners overwegen de stap naar flexwerk in de zorg. […]